Skriv köpvillkor här.

Allmänna försäljningsvillkor för Återförsäljare till AUX Distribution Sverige AB

Allmänna försäljningsvillkor för Återförsäljare till AUX Distribution Sverige AB. Villkoren är fastställda 2022-01-25och gäller tills vidare.

1 Allmänt

Dessa villkor tillämpas vid all försäljning från AUX Distribution Sverige AB, nedan kallat AUX, till dess återförsäljare, nedan kallad kund, om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet och kund anses ha godtagit dessa villkor vid beställning från AUX. Samtliga varor som beställs från kund av AUX är avsedda för vidareförsäljning.

1.1 Definitioner

AUX har delat upp sitt sortiment i två olika kategorier; lagervaror och beställningsvaror. Lagervaror är produkter som AUX har i sitt ordinarie sortiment, beställningsvaror är produkter som beställs unikt för kunds räkning.

2 Beställning

För att en beställning skall vara bindande för AUX måste denna skriftligen bekräftas av AUX. AUX erbjuder kund att göra beställningar på telefon eller AUX´s handelsplats på www.auxdistribution.se AUX bekräftar på vardagar inom sex (6) arbetstimmar beställning från kund. Denna orderbekräftelse innehåller produktbenämning, pris, kvantitet samt beräknat leveransdatum.

3 Försäljningsvillkor

3.1 Priser

Det pris som gäller är det efter beställning orderbekräftade priset av AUX. Alla priser anges exklusive mervärdeskatt. AUX förbehåller sig rätten att fram till leveransdagen ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser, samt andra händelser utanför AUX´s möjlighet till påverkan och kontroll.

3.2 Betalningsvillkor/Kredit

Kreditleverans sker efter konstaterad kreditvärdighet. Alternativt gäller förskottsbetalning. Betalning avseende kreditleveranser sker mot faktura med 15 dagars betalningstid. Förfallodatum anges på fakturan. Dröjsmålsränta debiteras med 1% per månad.

3.3 Frakt

AUX ombesörjer normalt transport av produkter till kund. Fraktavgifter utgår enligt gällande prislista.

3.4 Expeditionsavgift

Vid ordervärde under kr 500:-, exklusive frakt och mervärdeskatt, tar AUX ut en expeditionsavgift (för närvarande kr 60:-).

3.5 Annullering av order

Annullering av order skall ske skriftligen till AUX. Annullering av order som innehåller beställningsvaror eller varor som utgått ur ordinarie sortiment är inte möjlig.

3.6 Nyttjande av kreditnota

Av AUX utställd kreditnota nyttjas som avdrag vid betalning av faktura utställd av AUX. Alternativt kan AUX göra en återbetalning då kund kontaktat AUX och specifikt begärt detta.

Om kund ej använt kreditnota inom en period av 12 månader från utställningsdatum äger AUX rätt att annullera kreditnotan och kund har ej rätt till någon ersättning eller betalning för denna.

4 Leveransvillkor

4.1 Leverans

Leverans sker enligt leveransvillkoret EXW, vilket innebär att kund står för fraktkostnad samt risken för godset. Leverans från AUX åtföljs av en följesedel. Detta dokument innehåller referens till de ordernummer som leveransen avser. Följesedeln och produkten innehåller även artikelreferens som motsvarar varandra.

4.2 Leveransförseningar

Samtliga av AUX lämnade leveranstider är beräknade. Kund äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada som kund åsamkats till följd av att AUX inte levererat i tid. Skulle förseningarna vara av väsentlig betydelse för kund förbehålls kund rätten att häva köpet.

4.3 Leveransstopp

Vid överskriden kreditgräns eller vid ej betalda förfallna fakturor blir kund automatiskt leveransstoppad.

4.4 Leveranser som inte kan lämnas ut

Returneras leveranser från vår transportör av anledningen att leveransen inte går att leverera eller att mottagaren inte accepterar ordern, krediteras orden mot en avgift på minst 15% av försäljningspriset. Innehåller leveransen produkter som definieras som beställningsvaror tas produkten inte i retur utan skickas till fakturamottagaren.

5 Garantier, reklamationer, returer mm

5.1 Garanti

Produkterna levereras med de garantier som respektive tillverkare erbjuder AUX. För gällande garantitider hänvisas till www.auxdistribution.se

5.2 Allmänna returvillkor

Innan retur eller utbyte av defekt vara sker skall kunden ansöka om ett RMA-nummer via AUX’s hemsida www.auxdistribution.se

RMA-bekräftelse skickas till kund med e-post där det framgår om ansökan godkänns eller inte, RMA-nummer, uppgift om varan skall krediteras eller bytas ut samt den summa som varan eventuellt krediteras till. När kund skickar varor till AUX skall alltid RMA-bekräftelse skrivas ut och bipackas i paketet.

Varor som skickas i retur skall vara AUX tillhanda inom 7 dagar från utskickat RMA-nummer. Efter det annulleras RMA- numret. Produkter som returneras skall paketeras/behandlas som om de vore nya.

Returer utan giltigt RMA-nummer returneras till kund utan åtgärd och kund debiteras en frakt/hanteringsavgift (se 5.10). Returer som inte överensstämmer med ansökt RMA återsänds till kund utan åtgärd, samt debiteras kund en frakt/hanteringsavgift (se 5.10).

Risk för gods samt fraktkostnad för retur till AUX ansvaras/betalas av kund.

Skicka varan i retur med Posten eller speditör och då alltid som ett ”Företagspaket”, all annan post går oavkortat i retur, då vi ej har möjlighet att hämta ut dessa hos ombud. Vänligen sänd till denna adress:

AUX Distribution Sverige AB
c/o AViDo Tech AB
Företagshusvägen 6b
244 93 Kävlinge

Glöm inte att alltid ange aktuellt RMA-nummer vid retur/utbyte.

5.3 Felleverans

AUX tar alltid varor i retur då det rör sig om fel från vår sida, förutsatt att vi får besked om felleveransen inom 7 dagar från fakturadatum och att varan returneras i obruten originalförpackning. Det åligger kund eller dennes kund att kontrollera om den riktiga varan är mottagen innan emballaget bryts.

Anmälan om saknad eller fellevererad produkt skall ske omgående eller senast 7 dagar efter leveransdatum.

5.4 Saknad leverans/borttappat kolli

Om en följesedel mottages där det anges att varor levererats, men inte är mottagna, skall AUX omgående underrättas. Det åligger kund eller dennes kund att på transportörens fraktbrev påföra eventuella saknade kollin. Saknade kollin reklameras av kund till aktuell transportör.

5.5 Transportskada

Vid mottagning/kvittering av leveranser måste synlig skada (emballageskada) rapporteras med en skriftlig notering av chauffören på  fraktsedel/följesedel. Om även gods/produkt är skadad  måste detta rapporteras inom 7 kalender dagar till AUX.

Dold skada måste också rapporteras inom 7 kalenderdagar (ingen emballageskada)

Vid transportskador behöver vi bilder på både emballaget och den skadade produkten.

Mailas till: rma@auxdistribution.se

5.6 Felbeställt av kund

Normalt tas inte felbeställda varor i retur. I speciella fall kan överenskommas – vad det gäller oöppnade och säljbara lagervaror – att varor tas i retur mot en avgift (se 5.10). Härutöver tas en hanteringsavgift på ut på kr 250:-. Beställningsvaror tas inte i retur.

5.7 DOA (Dead-On-Arrival)

Med DOA avses produkter som vid uppackningen visat sig vara trasiga. DOA anspråk skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Produkter som återsänds som DOA skall returneras komplett i originalemballage.

I det fall den returnerade produkten ej uppfyller dessa villkor kommer denna att återsändas till kund, alternativt kan en emballageavgift uttagas (se 5.10).

5.8 Defekt produkt

Produkter som uppges vara defekta, men visar sig vara felfria vid test, returneras tillbaka till kund mot en undersökningsavgift (se 5.10).

Efter konstaterande av AUX att produkten är defekt väljer AUX om produkten skall:

  • repareras
  • bytas ut mot en reparerad
  • bytas ut mot ny likvärdig produkt
  • krediteras

AUX avgör om kreditering ska ske. Detta sker till fakturerat belopp eller dagspris. Det är dock alltid det lägsta priset som krediteras.

5.9 Emballage

Returer skall återsändas i originalemballage eller i motsvarande emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfälligt emballage debiteras kund (se 5.10).

5.10 Avgifter

Undersökningsavgift vid produkter som visar sig vara hela: Kr 350:- plus frakt.

Saknad av RMA-nummer vid retur:                                           Kr 250:-
Frakt/hanteringsavgift:                                                                 Kr 150:-
Emballageavgift:                                                                           Kr 250:-
Tillbehörsavgift vid ej komplett retur av produkt: Priset för detta varierar från produkt till produkt, dock lägst Kr 200:-

Returavgift vid godkänd retur för kreditering.

Antal dagar från fakturadatum                    Avdrag på fakturerat pris

Mindre än 15 dagar                                   15%
Mellan 16 och 30 dagar                             30%
Över 31 dagar                                           minst 50%

5.11 Förhandsleveranser

På vissa av AUX’s produkter sker en förhandsleverans/direktutbyte vid trasig produkt. Detta innebär att kund erhåller en utbytesprodukt för defekt enhet innan denna är returnerad till AUX.

När kund har erhållit ny produkt skall emballaget användas för transporten av den defekta produkten inklusive alla tillbehör till AUX. Om den defekta enheten inte inkommit inom 15 dagar så debiteras kund för en fabriksny enhet (s.k. efterfakturering).

5.12 Reservdelar, utbytes

Utbytesdelar måste returneras till AUX inom 8 dagar. De ska returneras i originalförpackning och en kopia av följesedeln måste bifogas.

Om delen inte mottages inom utsatt tid kommer en faktura på mellanskillnaden av priset på utbytesdelen och en ny motsvarande produkt automatiskt att debiteras. En sådan faktura kan ej krediteras.

Utbytesdelen returneras till returadress enligt punkt 5.2 ovan.

5.13 Externa servicepartners

AUX har rätt att anvisa till extern servicepartner, i eller utanför Sverige, när det gäller reparation/utbyte av defekta produkter. Försändelser till och från dessa servicepartners sker på kunds bekostnad/risk.

5.14 Manualer och bruksanvisningar

Observera att AUX ej tillhandahåller svenska manualer eller installationsanvisningar om dessa ej levereras av tillverkaren.

6 Force majeure

Skulle leveranser eller andra åtaganden som AUX gjort omöjliggöras av force majeure, med vilket avses händelser som ligger helt utanför AUX´s kontroll, som är omöjliga att förutse och vars konsekvenser ej går att förhindra, är AUX ej skyldig att genomföra gjorda åtaganden och ej skyldig att ersätta kund för vare sig direkt eller indirekt skada.

7 Ändringar eller tillägg i detta avtal

Särskilda överenskommelser, ändringar eller tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknas av båda parter.

AUX Distribution Sverige AB
info@auxdistribution.se
www.auxdistribution.se
Truls Högs Väg 20
246 31 Löddeköpinge

046- 200 146